27 Tháng Tư, 2021 - VNUK
Tháng Tư 27, 2021

Day

Ngành Công nghệ Nano tại VNUK Tuyển sinh ngành Công nghệ Nano năm học 2021 Mã trường: DDV Mã ngành Công nghệ Nano: 7510409 Với định hướng xây dựng môi trường nghiên cứu và đào tạo theo chuẩn chất lượng quốc tế, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng (VNUK) đặt mục...
Read More
Tuyển sinh ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế năm học 2021 Mã trường: DDV Mã ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế: 7340124 Chương trình Quản trị và Kinh doanh quốc tế của VNUK nhắm tới đối tượng có tầm nhìn toàn cầu và khát vọng quốc tế. Chương trình này sẽ đem lại...
Read More
1 2 3