15 Tháng Tám, 2022 - VNUK
Tháng Tám 15, 2022

Day

Với định hướng giáo dục mang lại cho sinh viên những lớp học có chất lượng quốc tế và đời sống sinh viên đa dạng, chúng tôi luôn nỗ lực vì một cộng đồng sinh viên không chỉ giỏi về mặt kiến thức mà còn hay cả về trải nghiệm lẫn kỹ năng mềm. Vì...
Read More