Ba công khai - VNUK

Ba công khai

Ba công khai

- Báo cáo 3 công khai năm học 2023 - 2024:

- Báo cáo 3 công khai năm học 2022 - 2023:

- Báo cáo 3 công khai năm học 2021-2022:

- Báo cáo 3 công khai năm học 2020-2021:

- Báo cáo 3 công khai năm học 2019-2020:

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399

Email: contact@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

    Verified by MonsterInsights