Ba công khai - VNUK

Ba công khai

Ba công khai

- Báo cáo 3 công khai năm học 2021-2022:

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Công khai tài chính

- Báo cáo 3 công khai năm học 2020-2021:

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Công khai tài chính

- Báo cáo 3 công khai năm học 2019-2020:

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Công khai tài chính

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399

Email: contact@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội