Sơ đồ cơ cấu tổ chức của VNUK

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

VNUK có sơ đồ cơ cấu tổ chức như sau:

Hội đồng trường – Hội đồng Đại học Đà Nẵng

Hội đồng trường là của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. VNUK là đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng, vì vậy Hội đồng trường của VNUK cũng là Hội đồng Đại học Đà Nẵng. Hội đồng Đại học Đà Nẵng chịu trách nhiệm về định hướng chiến lược và các vấn đề lớn của VNUK. Hội đồng Đại học Đà Nẵng có 29 thành viên. 

Lãnh đạo Viện
Viện trưởng 

Viện trưởng là người đại diện cho Viện trước pháp luật; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Viện. Viện trưởng do Giám đốc ĐHĐN bổ nhiệm, miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Viện
trưởng là 05 năm, có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Viện trưởng của VN là TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương, phụ trách chung và các lĩnh vực cụ thể như Nhân sự, Tài chính, Cơ sở vật chất, Tuyển sinh, ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế, Khoa Ngôn ngữ và Dự bị đại học, Bộ phận Hành chính tổng hợp, các trung tâm trực thuộc Viện. 

Tìm hiểu thêm về Viện trưởng – TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương tại đây.

Phó Viện trưởng

Phó Viện trưởng là người giúp Viện trưởng trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Viện; trực tiếp phụ trách một số mảng công tác theo phân công của Viện trưởng và giải quyết các công việc do Viện trưởng giao. Theo Quy chế hoạt động của Viện, Viện có không quá ba Phó Viện trưởng. Hiện nay, Viện có một Phó viện trưởng là PGS. TS. Giang Thi Kim Liên phụ trách Đào tạo, Đảm bảo chất lượng, Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế, ngành đào tạo Khoa học Y sinh và Công nghệ Nano.

Tìm hiểu thêm về Phó Viện trưởng – PGS.TS. Giang Thị Kim Liên tại đây.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Hội đồng khoa học và đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Viện trưởng về các hoạt động sau:
– Các hoạt động đào tạo;
– Các hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN);
– Các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế;
– Các hoạt động phát triển nhân lực và cơ sở vật chất (vật lực) phục vụ công tác đào tạo và KHCN;
– Đề xuất và tham mưu cho ĐHĐN để lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Viện; các phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đầu ra; đánh giá chất lượng của trang thông tin điện tử, tạp chí, tập san KHCN (nếu có), đánh giá việc tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt động KHCN của các đơn vị trong Viện.

Hiện tại, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện có 11 thành viên.

Khoa/Tổ chuyên môn

Khoa/Tổ chuyên môn là đơn vị chuyên môn thuộc Viện do Giám đốc ĐHĐN thành lập trên cơ sở đề xuất của Viện trưởng. Số lượng và tên gọi của các Khoa/Tổ chuyên môn có thể được điều chỉnh trong quá trình phát triển Viện.

Đơn vị chức năng

Các đơn vị chức năng của Viện gồm: Phòng Đào tạo; Phòng Khoa học – Hợp tác quốc tế và 06 tổ trực thuộc: Tổ Hành chính Tổng hợp, Tổ Tài vụ, Tổ Công tác sinh viên, Tổ Đảm bảo chất lượng, Tổ Truyền thông Marketing, Tổ Dịch vụ việc làm và Quan hệ doanh nghiệp. Số lượng và tên gọi của các phòng, tổ đơn vị chức năng có thể được điều chỉnh và nâng cấp khi đáp ứng đủ điều kiện trong quá trình phát triển Viện.

Verified by MonsterInsights