Công bố Khoa học - VNUK

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

NHỮNG THÀNH QUẢ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trong những năm qua, mặc dù nhiệm vụ trọng tâm của VNUK là xây dựng đội ngũ cán bộ cốt lõi, thử nghiệm các chương trình đào tạo quốc tế, nhưng đơn vị cũng đã rất quan tâm thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác với doanh nghiệp và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực này.

Trong 7 năm qua, đội ngũ giảng viên của Viện đã được bồi dưỡng, nâng cao về trình độ học vấn. Hiện nay, Viện có 40 giảng viên, trong đó có 01 Phó Giáo sư, 11 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 26 thạc sĩ. Năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ ngày càng được nâng cao. Các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện đạt được kết quả đáng khích lệ.

Đến nay, VNUK đã công bố tổng cộng 98 bài báo khoa học, trong đó bài báo quốc tế chiếm tỷ lệ cao nhất là 55% (54 bài); bài báo trong nước chiếm 31% (30 bài) và bài báo hội nghị chiếm 14% (14 bài). Các bài báo khoa học quốc tế đều được đăng trên các tạp chí uy tín thuộc các danh mục như WoS/Scopus, Schimago, ABS, ABDS.

Việc công bố bài báo khoa học quốc tế đều tăng dần theo mỗi năm. Riêng năm 2022 tăng đến 30% so với năm 2021 và tăng gấp đôi so số công bố của năm 2016. Tuy nhiên số lượng bài báo công bố trên các tạp chí trong nước thuộc danh mục tạp chí uy tín do Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước lại có xu hướng giảm dần. Tổng số bài báo công bố là 30 bài, trong đó 2/3 là bài báo nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên vì có số lượng Giảng viên thuộc chuyên ngành đào tạo trong lĩnh vực KHTN nhiều hơn chuyên ngành trong lĩnh vực KHXH. Tuy nhiên chất lượng các bài báo đăng đều cao, cụ thể số bài báo có điểm công trình trên 0,75 điểm là 24 bài – cao gấp 04 lần so với số lượng bài báo có điểm công trình dưới 0,75 (có 06 bài).

Tổng số lượng bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế và trong nước được công bố đến nay là 14 bài, trong đó bài báo nghiên cứu về lĩnh vực khoa học xã hội chiếm tỷ lệ cao nhất là 73%, nhiều gấp 4 lần so với bài báo thuộc khối Khoa học tự nhiên.

Năm học 2022, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng (VNUK) đã có những bước tiến mạnh mẽ trong hoạt động khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Chiến lược “Chủ động, linh hoạt, thích ứng và tiếp tục cải tiến”, những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giảng viên Viện trong công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế từng bước phát huy những gì đã đạt được, tiếp tục nâng cao uy tín học hiệu VNUK. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đạt 1 đề tài cấp nhà nước và 17 đề tài cấp Viện.

Cùng với sự tăng lên về số lượng Tiến sĩ, Thạc sĩ trong viện, số lượng bài báo quốc tế công bố cũng tăng theo dẫn đến sự tăng lên của tỷ lệ bài báo tính trên mỗi tiến sĩ kể từ năm 2017. Năm 2020, tỷ lệ đạt được là 2,37 tăng gấp ba lần so với năm 2017 cho thấy hiệu suất và chất lượng nghiên cứu của Viện đạt được sự tăng trưởng qua mỗi năm.

Bên cạnh đó, Viện cũng tăng cường tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật trong nội bộ đội ngũ giảng viên của trường cũng như giữa đội ngũ này với bên ngoài. Mục đích là để nâng cao số lượng và chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học do cán bộ nhà trường thực hiện ở các cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh/Thành và nâng cao số lượng bài báo của giảng viên nhà trường trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước.

Cùng với sự phát triển của xã hội trong thời đại số, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Viện sẽ phát huy tư tưởng giáo dục khai phóng, với tính nhân bản, tinh thần khoa học và sự chủ động học tập suốt đời của mỗi cá nhân, vì mục tiêu xây dựng một xã hội thịnh vượng và tiến bộ.

DANH SÁCH CÔNG BỐ QUỐC TẾ

 

2016

[1]. Nguyen, H.X., Nguyen, N.T., Nguyen, M.H.K. et al. Tyrosinase inhibitory activity of flavonoids from Artocarpus heterophyllous . Chemistry Central Journal 10, 2 (2016)

[2]. Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao, Nguyen Minh Thong and Pham Cam Nam, Insight into the antioxidant properties of nonphenolic terpenoids contained in essential oils extracted from the buds of Cleistocalyx operculatus: a DFT study, RSC Advances, 2016,  6, 30824-30844.

[3]. Bui, H.T.M., Liu, G. and Footner, S. (2016), “Perceptions of HR practices on job motivation and work-life balance: Mixed drives and outcomes in a labor-intensive sector”, International Journal of Manpower, Vol. 37 No. 6, pp. 1004-1023.

[4]. Huong T.M. Nguyen, Post-privatisation Governance and Corporate Entrepreneurship in Transition Economies, International Review of Entrepreneurship.  2016, Vol. 14 Issue 1, p69-84. 16p. Senate Hall Academic Publishing. ISSN :  2009-2822

[5]. Lan Phuong Phan, Nghia Quoc Phan, Vinh Cong Phan, Hung Huu HuynhHiep Xuan Huynh, and Fabrice Guillet, EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. No: E4, issue 10 (3). Pages: 1 – 13. Year 2016

 

2017

[6]. Ha MT, Tran MH (VNUK), Phuong TT, Kim JA, Woo MH, Choi JS, Lee S, Lee JH, Lee HK, Min BS., Cytotoxic and apoptosis-inducing activities against human lung cancer cell lines of cassaine diterpenoids from the bark of Erythrophleum fordii., Bioorg Med Chem Lett. 2017 Jul 1;27(13): 2946-2952, ISSN 0960-894X

[7]. Tae N, Hung Tran Manh, Kim O, Kim N, Lee S, Na S, Min BS, Lee JH., A cassaine diterpene alkaloid, 3β-acetyl-nor-erythrophlamide, suppresses VEGF-induced angiogenesis and tumor growth via inhibiting eNOS activation, Oncotarget. 2017 Sep 28;8(54):92346-92358.  ISSN 1949-2553

 

2018

[8]. Secchi, D., Bui, H.T.M. Group Effects on Individual Attitudes Toward Social Responsibility. J Bus Ethics 149, 725–746 (2018)

[9]. Ha DT, Long PT, Hien TT, Tuan DT, An NTT, Khoi NM, Van Oanh H, Hung Tran Manh, Anti-inflammatory effect of oligostilbenoids from Vitis heyneana in LPS-stimulated RAW 264.7 macrophages via suppressing the NF-κB activation, Chemistry Central Journal 2018; 12: 14. ISSN 1752-153X

[10]. Tri Minh Huynh, Vu The Tran, Hung Huu Huynh, Hiep Xuan Huynh, Item-based collaborative filtering in the multi-criteria recommender system with ordered weighted averaging operator on sparse datasets, The International Conference on Information and Communication Technology and Digital Convergence Business (ISSN: 0973-7006)

[11]. Tri Minh Huynh, Vu The Tran, Hung Huu Huynh, Hiep Xuan Huynh, Solution for Ordered Weighted Averaging Operator for Making in The Interaction Multi-Criteria Decision in User-Based Collaborative Filtering Recommender System, International Journal of Machine Learning and Computing (IJMLC); (ISSN 2010-3700)

 

2019

[12]. Phan Thanh Hai, Le Duc Toan, Nguyen Le Dinh Quy, Effect of audit rotation, audit fee and auditor competence to motivation auditor and audit quality: empirical evidence in Vietnam, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23(2), 1-14; ISSN 1096-3685

[13]. Pham Thi Kim Lien; Nguyen Thi Minh Viet, Tomoaki Mizuno, Yasuyuki Suda, Kenji Irie, Pop2 phosphorylation at S39 contributes to the glucose repression of stress response genes, HSP12 and HSP26, PLOS ONE. 2019 April 11;14(4): e0215064, ISSN 1932-6203

[14]. Vy Le Uyen Khuat, Vi Thi Tuong Bui, Huong Thi Diem Tran, Nuong Xuan Truong, Thien Chi Nguyen, Phuc Huynh Hanh Mai, Tuan Le Anh Dang, Hiep Minh Dinh, Hong Thi Anh Pham and Thuong Thi Hong Nguyen, Characterization of Solanum melongena Thioesterases Related to Tomato Methylketone Synthase 2, Genes 2019, 10(7), 549; ISSN 2073-4425

[15]. Le HMT, Do QT, Doan MHT, Vu QT, Nguyen MA, Vu THT, Nguyen HD, Duong NTT, Tran MH*, Chau VM, Pham VC. Chemical composition and biological activities of metabolites from the marine fungi Penicillium sp. isolated from sediments of Co To Island, Vietnam, Molecules 24, 21 (2019) ISSN 1420-3049

[16]. Tuan HN, Minh BH, Tran PT, Lee JH, Oanh HV, Ngo QMT, Nguyen YN, Lien PTK, Tran MH.*, The effects of 2′,4′-dihydroxy-6′-methoxy-3′,5′-dimethylchalcone from Cleistocalyx operculatus Buds on human pancreatic cancer cell lines, Molecules 24, 2538 (2019) ISSN 1420-3049

[17]. Nguyen PH, Tuan HN, Hoang DT, Hoang DT, Vu QT, Pham MT, MH Tran, DC To., Glucose Uptake Stimulatory and PTP1B Inhibitory Activities of Pimarane Diterpenes from Orthosiphon stamineus Benth, Biomolecules 9(12), 859 (2019). ISSN 2218-273X

[18]. Hong T. M. Bui, Huong T.M. Nguyen, Chau Vinh Sum, Strategic agility orientation? The impact of CEO duality on corporate entrepreneurship in privatized Vietnamese firms, Journal of General Management, 45(2), 107-116; ISSN 3063070

[19]. To Dao Cuong, Hoang Thi Ngoc Anh, Tran Thu Huong, Pham Ngoc Khanh, Vu Thi Ha, Tran Manh Hung, Young Ho Kim and Nguyen Manh Cuong, Analysis of the spatial impact of the tourism industry on Vietnam’s economic growth, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Volume 8, No.2, 1-9, ISSN: 2223-814X,

 

2020

[20]. Nguyen Viet Thai, Bui Thi Thanh, Nguyen Le Dinh Quy, Bui Huu Duc, Phan Thanh Hai, Analysis of the spatial impact of the tourism industry on Vietnam’s economic growth, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Volume 8, No.2, 1-9, ISSN: 2223-814X,

[21]. Dao-Cuong To, Duc-Thuan Hoang, Manh-Hung Tran, Minh-Quan Pham, Nhu-Tuan Huynh and Phi-Hung Nguyen, PTP1B Inhibitory Flavonoids From Orthosiphon stamineus Benth. and Their Growth Inhibition on Human Breast Cancer Cells, Natural Product Communications; Volume: 20 issue: 10, page(s): 1601-1604

[22]. Le Duc Toan, Phan Thanh Hai & Mai Thi Thuong , Vo Thi Thuy Tien, Tran Van Trong, The factors affecting customer satisfaction and service quality: A  study at Hoa Binh Phu Quoc resort Vietnam, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Volume 9(1) – (2020) ISSN: 2223-814X  Copyright: © 2020 AJHTL /Author/s- Open Access- Online @ http//: www.ajhtl.com

[23]. Viet Dung Hoang, Phi Hung Nguyen, Minh Thu Doan, Manh Hung Tran, Nhu Tuan Huynh, Huu Tung Nguyen, Byung Sun Min and Dao Cuong To, Anti-Inflammatory Compounds from Vietnamese Piper bavinum, Journal of Chemistry, Volume 2020, Article ID 1038636, 7 pages

[24]. Mai Thi Thuong, Phan Thanh Hai, Nguyen Le Dinh Quy, A study of the impact of local gastronomy quality on international tourist satisfaction: Empirical evidence in Danang City, Vietnam, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Volume 9(2),  ISSN: 2223-814X

[25]. Phan Thanh Hai, Mai Thi Thuong, Nguyen Le Dinh Quy, Tourists’ Satisfaction, Loyalty and Intention to Return: Survey at Phong Nha – Ke Bang National Park, Vietnam, Journal of southwest jiaotong university, 22(2), 1-12; ISSN 0258-2724

[26]. Phan Thanh Hai, Le Duc Toan, Nguyen Le Dinh Quy, Nguyen Thanh Tung, Research Factors Affecting Professional Skepticism and Audit Quality: Evidence in Vietnam, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 13, Issue 1, 830-847 ISSN: 2201-1323

[27]. Phuong-Nguyen Thi Thanh, Hai-Phan Thanh, Tung-Nguyen Thanh , Tien-Vo Thi Thuy, Factors affecting accrual accounting reform and transparency of performance in the public sector in Vietnam, Problems and Perspectives in Management; Volume 18 2020, Issue #2, pp. 180-193

 

2021

[28]. Thi Xuan Thu Nguyen, Duc Long Dang, Van Quang Ngo, Tat Cuong Trinh, Quang Nam Trinh, Trung Dong Do & Thi Thu Thuy Thanh, Anti-inflammatory activity of a new compound from Vernonia amygdalina, Natural Product Research, Volume 35, Issue 23, 2021, Pages 5160-5165

 

2022

[29]. Durairaj, Kaliannan, Duc Duong Than, Anh Thi Viet Nguyen, Hak Sung Kim, Seon-Ju Yeo, and Hyun Park, Cysteamine-Gold Coated Carboxylated Fluorescent Nanoparticle Mediated Point-of-Care Dual-Modality Detection of the H5N1 Pathogenic Virus, International journal of molecular sciences 23, no. 14 (2022): 7957.

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236 629 8868

Email: khcn-htqt@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights