Đại học Đà Nẵng giới thiệu Báo cáo thường niên năm 2023 (Annual Report UD-2023), phiên bản truyền thông - VNUK

Đại học Đà Nẵng giới thiệu Báo cáo thường niên năm 2023 (Annual Report UD-2023), phiên bản truyền thông

VNUK >Tin tức >Đại học Đà Nẵng giới thiệu Báo cáo thường niên năm 2023 (Annual Report UD-2023), phiên bản truyền thông

Nhằm giới thiệu những kết quả, dấu ấn nổi bật của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) năm 2023, qua đó tăng cường thông tin, truyền thông và quảng bá học hiệu gắn kết với cộng đồng, ĐHĐN trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên ĐHĐN-2023 (Annual Report UD-2023), phiên bản truyền thông (mời xem tại đây). 

Annual Report UD-20223 với nhiều

dấu ấn, kết quả nổi bật, toàn diện

Annual Report-UD 2023 là ấn phẩm đặc trưng, thường niên (từ năm 2016 đến nay) khái quát, toàn diện các giá trị, thành quả phát triển năm 2023, hướng đến năm 2024 với các nội dung chính:

1- Dấu ấn, sự kiện nổi bật: Điểm lại những sự kiện, thành tích nổi bật của ĐHĐN năm 2023.

2- Toàn cảnh hệ thống: Khái quát toàn diện các lĩnh vực như: Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Đảm bảo chất lượng, Kiểm định giáo dục, Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Các tổ chức chính trị-đoàn thể, Hoạt động sinh viên, Cơ sở vật chất-Kế hoạch Tài chính…

3- Sức mạnh cộng hưởng: Khái quát những dấu ấn, kết quả nổi bật của các trường ĐH thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc năm 2023.

4- Khát vọng & Tầm nhìn: Thông điệp của Giám đốc ĐHĐN đầu Xuân 2024; toàn ĐHĐN nỗ lực thực hiện Chiến lược Phát triển ĐHĐN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với khát vọng phát triển thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chào mừng Kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển ĐHĐN (1994-2024), phát huy truyền thống, sứ mệnh và giá trị cốt lõi, ĐHĐN không ngừng gìn giữ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất; “lấy người học làm trung tâm”; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao tri thức, công nghệ mới; nâng cao uy tín, học hiệu và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển vùng và đất nước.

Kính mời xem Báo cáo thường niên ĐHĐN năm 2023, phiên bản truyền thông tại đây.

Verified by MonsterInsights