Định hướng nghiên cứu - VNUK

Định hướng nghiên cứu

Định hướng Nghiên cứu khoa học công nghệ

Với những mục tiêu

 • Góp phần thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Quyết định số 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020.
 • Đảm bảo việc duy trì một nền tảng nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, năng động và đáp ứng đòi hỏi xã hội.
 • Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học tiệm cận trình độ quốc tế trong một số lĩnh vực khoa học, công nghệ và kinh tế then chốt, góp phần nâng cao vị thế, học hiệu của Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt – Anh. 
 • Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật trong nội bộ đội ngũ giảng viên của trường cũng như giữa đội ngũ này với bên ngoài. Nâng cao số lượng và chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học do cán bộ nhà trường thực hiện ở các cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh/Thành. Nâng cao số lượng bài báo của giảng viên nhà trường trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước.
 • Phát triển hợp tác về hoạt động khoa học công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp ở trong và ngoài nước. Thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu với các trường đại học trong và ngoài nước; phối hợp, triển khai các dự án nghiên cứu gắn liền với phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Tăng cường tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế.
 • Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ. Tăng cường hoạt động sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện hợp đồng khoa học công nghệ, gắn liền hoạt động nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn.
 • Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, đào tạo một lực lượng lao động có khả năng ứng dụng kịp thời kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động nghề nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Lãnh đạo và cán bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh đã đề xuất những định hướng cho các năm sắp tới như sau:

 • Phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao vị thế trong nước và quốc tế của Viện.
 • Xây dựng và phát triển các hoạt động khoa học công nghệ của Viện theo định hướng Đại học ứng dụng.
 • Triển khai công tác nghiên cứu khoa học theo hướng tăng cường các bài báo quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI và Scopus và phát triển một số sản phẩm ứng dụng, thương mại hóa.
 • Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp.
 • Phát triển các Phòng thí nghiệm chuyên sâu của Viện gắn với yêu cầu về kết quả NCKH.

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236 629 8868

Email: khcn-htqt@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights