Đoàn Thanh niên - VNUK

Đoàn Thanh niên

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Đoàn thanh niên

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399

Email: youthunion@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights