Đội ngũ giảng viên chuyên ngành Khoa học dữ liệu
Khoa học Dữ liệu

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

TS. Trần Thế Vũ

Trưởng Phòng Đào tạo
vu.tran@vnuk.edu.vn
Học phần giảng dạy: Introduction to Computer Science & Programming, Mobile Design and Development, Big Data Analysis, Data Challenge,...
More Detail

TS. Nguyễn Văn Huy

Tổ trưởng Tổ Khoa học và Công nghệ
huy.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 965 042 068
Học phần giảng dạy: Biomedical Physics, Internet of Things
More Detail

TS. Nguyễn Bá Hội

Giảng viên
hoi.nguyenba@vnuk.edu.vn
(+84) 905 190070
Học phần giảng dạy: Design thinking
More Detail

TS. Đặng Đức Long

Giảng viên
long.dang@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: Biochemistry, Math in Biomedical Science, Core Skills in Biomedical Science, Design thinking
More Detail

TS. Trần Thanh Hòa

Giảng viên
hoa.tran@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: Genetics Technology, Pharmaceutical Biotechnology, Bioinformatics
More Detail

ThS. Nguyễn Chí Thiện

Giảng viên
thien.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 358505886
Học phần giảng dạy: Introduction to Computer Science and Programming, Probabilities and Statistics
More Detail

ThS. Nguyễn Chí Cường

Giảng viên
cuong.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 0904 817 429
Học phần giảng dạy: Introduction to Economics, Applied Forecasting, Foundation of Business Analytics
More Detail

TS. Trần Thế Sơn

Giảng viên thỉnh giảng
ttson@vku.udn.vn
(0236) 3962978
Học phần giảng dạy: Malware Analysis
More Detail

TS. Richard Sharp

Giảng viên thỉnh giảng
richard.sharp@vnuk.edu.vn
(+84) 363 907 203
Học phần giảng dạy: English for IT, Web design and development, System Engineering Project - Core
More Detail

ThS. Nguyễn Đức Tài

Giảng viên thỉnh giảng
ndtaibk07t4@gmail.com
(+84) 937 588 086
Học phần giảng dạy: Introduction to Java Programming
More Detail