Giảng viên ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính

Khoa học và Kỹ thuật máy tính

Đội ngũ giảng viên

TS. Trần Thế Vũ

Trưởng Phòng Đào tạo
vu.tran@vnuk.edu.vn
Học phần giảng dạy: Introduction to Computer Science & Programming, Mobile Design and Development, Big Data Analysis, Data Challenge,...

TS. Nguyễn Bá Hội

Giảng viên
hoi.nguyenba@vnuk.edu.vn
(+84) 905 190070
Học phần giảng dạy: Design thinking

TS. Đàm Minh Tùng

Giảng viên
tung.dam@vnuk.edu.vn
(+84) 935 699 049
Học phần giảng dạy: Introduction to Operating System

ThS. Nguyễn Văn Thọ

Giảng viên, Phụ trách Không gian sáng chế
tho.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 905 061 636

ThS. Nguyễn Chí Thiện

Giảng viên
thien.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 358505886
Học phần giảng dạy: Introduction to Computer Science and Programming, Probabilities and Statistics

ThS. Phạm Thanh Phong

Giảng viên
phong.pham@vnuk.edu.vn
(+84) 935 100 788
Học phần giảng dạy: Applied Computer Skills

TS. GVC. Trần Ngọc Anh

Giảng viên thỉnh giảng
anhtndalat@gmail.com
(+84) 983 185 834
Học phần giảng dạy: Data Structures and Algorithms

TS. Trần Thế Sơn

Giảng viên thỉnh giảng
ttson@vku.udn.vn
(0236) 3962978
Học phần giảng dạy: Malware Analysis

TS. Richard Sharp

Giảng viên thỉnh giảng
richard.sharp@vnuk.edu.vn
(+84) 363 907 203
Học phần giảng dạy: English for IT, Web design and development, System Engineering Project - Core

Ms. Đặng Thị Phương Thảo

Giảng viên
thao.dang@vnuk.edu.vn
(+84) 37 6464 677
Học phần giảng dạy: 3D programming, System engineering project, Object Oriented Programming

ThS. Nguyễn Đức Tài

Giảng viên thỉnh giảng
ndtaibk07t4@gmail.com
(+84) 9488 08 608
Học phần giảng dạy: Introduction to Java Programming

ThS. Võ Công Đình

Giảng viên thỉnh giảng
dinhvcvn@gmail.com
(+84) 905 729 707
Học phần giảng dạy: Advanced Web Development

ThS. Thân Quang Minh

Giảng viên thỉnh giảng
minh.than@vnuk.edu.vn
(+84) 985 426 317
Học phần giảng dạy: Advanced Web Design, Object-Oriented Programming, Advanced Web Development

Nguyễn Tùng Chi

Giảng viên thỉnh giảng
chi.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 937 566 561
Học phần giảng dạy: Human-Computer Interaction

Ms. Tôn Nữ Hoàng Oanh

Giảng viên thỉnh giảng
oanhtnh@softech.vn
(+84) 988 329 355
Học phần giảng dạy: Design with Photoshop and Adobe Illustrator

Ms. Trần Mỹ Hằng

Giảng viên thỉnh giảng
myhang0311@gmail.com
(+84) 93 555 6080
Học phần giảng dạy: Software Project Management

Ms. Hà Thị Cẩm Lai

Giảng viên thỉnh giảng
htclai@gmail.com
(+84) 982 677 851
Học phần giảng dạy: Software Project Management
Verified by MonsterInsights