Đội ngũ nhân sự - VNUK

Khoa học Y Sinh

Đội ngũ nhân sự

PGS. TS. Giang Thị Kim Liên

Viện phó
lien.giang@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: Core Skill in Biomedical Science, Principles of Phytotherapy
More Detail

TS. Nguyễn Văn Huy

Tổ trưởng Tổ Khoa học và Công nghệ
huy.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: Biomedical Physics, Academic English for Biomedical Sciences
More Detail

TS. Lê Hoàng Sinh

Trưởng phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế
sinh.le@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: Organic Chemistry 1, 2
More Detail

TS. Đặng Đức Long

Giảng viên
long.dang@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: Biochemistry, Math in Biomedical Science, Core Skills in Biomedical Science, Design thinking
More Detail

TS. Đặng Thị Như Ý

Giảng viên
y.dang@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: General Biology, Environmental Health, Bioethics and Biosafety
More Detail

TS. Trần Thanh Hòa

Giảng viên
hoa.tran@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: Genetics Technology, Pharmaceutical Biotechnology, Bioinformatics
More Detail

TS. Nguyễn Bá Hội

Giảng viên
hoi.nguyenba@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: Design thinking
More Detail

TS. Trần Văn Khuê

Giảng viên
khue.tran@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: Metabolisms
More Detail

TS. Nguyễn Duy Khiêm

khiem.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: Analytical Chemistry
More Detail

ThS. Nguyễn Chí Thiện

Giảng viên
thien.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: Biostatistics, Biomedical Mathematics, Probabilities and Statistics,...
More Detail

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

Giảng viên
duong.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: Microbiology, Cellular Engineering
More Detail

ThS. Đoàn Minh Thu

Giảng viên
thu.doan@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: Genetics, Cellular Biology, Cancer Biology, Genetic Engineering,...
More Detail

ThS. Hoàng Thị Như Ngọc

Giảng viên
ngoc.hoangnhu@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Học phần giảng dạy: Epidemiology, Fundamentals of Epidemiology, Biostatistics
More Detail

ThS. Cao Nữ Thùy Linh

Chuyên viên
linh.cao@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
Thư ký Tổ Khoa Học và Công nghệ, Chuyên viên quản lý Phòng thí nghiệm
More Detail

ThS. Lê Mạnh Linh

Giảng viên
linh.le@vnuk.edu.vn
(+84) 0236 373 8399 ext 109
More Detail

PGS. TS. Trần Văn Hiếu

Giảng viên thỉnh giảng
tvhieu@hcmus.edu.vn
(+84) 983 260 781
Học phần giảng dạy: Immunology, Advanced Immunology
More Detail

PGS. TS. Nguyễn Bá Trung

Giảng viên thỉnh giảng
trunghieu.osaka@gmail.com
(+84) 905 188 257
Học phần giảng dạy: Bio Chemistry
More Detail

PGS. TS. Trần Phương Thảo

Giảng viên thỉnh giảng
thaotp@hup.edu.vn
(+84) 243 933 0531
Học phần giảng dạy: Drug Discovery and Development
More Detail

TS. BS. Ng.Phạm Thanh Nhân

Giảng viên thỉnh giảng
drthanhnhan73@yahoo.com
Học phần giảng dạy: Clinical Microbiology and Infectious Diseases
More Detail

TS. Vũ Thị Bích Hậu

Giảng viên thỉnh giảng
vubichhau@yahoo.com
Học phần giảng dạy: Applied Microbial Engineering
More Detail

ThS. BS. Ng. Đặng Quỳnh Anh

Giảng viên thỉnh giảng
ndqa86@yahoo.com
(+84) 779 539 562
Học phần giảng dạy: Haematology
More Detail

BS. Phan Thị Hồng Ngọc

Giảng viên thỉnh giảng
bshongngocphan@gmail.com
(+84) 365 484 060
Học phần giảng dạy: Human Reproductive Biology
More Detail