Liên hệ với sinh viên VNUK - VNUK

Liên hệ với sinh viên VNUK

Ngô Huỳnh Thiên Ý

Sinh viên ngành BMS khóa 2020
“Khoa học Y sinh đã phổ biến ở các nước phát triển nhưng vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nên việc lựa chọn ngành học này vừa là cơ hội vừa là thử thách lớn đối với bản thân em. Tuy nhiên, khi được theo học Khoa học Y sinh tại Viện Việt-Anh thì em thấy mình đã, đang và sẽ được trang bị đầy đủ nền tảng kiến thức và thực nghiệm để đương đầu với thử thách và theo đuổi đam mê. Các môn học bám sát ngành, thời gian học lý thuyết và thực hành được điều chỉnh để sinh viên có thể áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn mà không phải ngày đêm vùi đầu vào những trang giấy dày đặc chữ. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên chất lượng cao của viện cũng đem lại nguồn cảm hứng và đam mê cho sinh viên thông qua sự nhiệt huyết và tận tâm của mình. Quả nhiên, quyết định theo học ngành Khoa học Y sinh tại Viện Việt-Anh là một quyết định rất đúng đắn để trang bị những hành trang thiết yếu để hoàn thiện bản thân.”
“Ban đầu, mình mong rằng VNUK sẽ cho mình những trải nghiệm mới mẻ và những hành trang thiết yếu đểm hoàn thiện bản thân. Giờ đây thì mọi việc thực sự còn vượt qua cả mong đợi.”

Ngô Huỳnh Thiên Ý

Sinh viên ngành BMS khóa 2020
“Khoa học Y sinh đã phổ biến ở các nước phát triển nhưng vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nên việc lựa chọn ngành học này vừa là cơ hội vừa là thử thách lớn đối với bản thân em. Tuy nhiên, khi được theo học Khoa học Y sinh tại Viện Việt-Anh thì em thấy mình đã, đang và sẽ được trang bị đầy đủ nền tảng kiến thức và thực nghiệm để đương đầu với thử thách và theo đuổi đam mê. Các môn học bám sát ngành, thời gian học lý thuyết và thực hành được điều chỉnh để sinh viên có thể áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn mà không phải ngày đêm vùi đầu vào những trang giấy dày đặc chữ. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên chất lượng cao của viện cũng đem lại nguồn cảm hứng và đam mê cho sinh viên thông qua sự nhiệt huyết và tận tâm của mình. Quả nhiên, quyết định theo học ngành Khoa học Y sinh tại Viện Việt-Anh là một quyết định rất đúng đắn để trang bị những hành trang thiết yếu để hoàn thiện bản thân.”
“Ban đầu, mình mong rằng VNUK sẽ cho mình những trải nghiệm mới mẻ và những hành trang thiết yếu đểm hoàn thiện bản thân. Giờ đây thì mọi việc thực sự còn vượt qua cả mong đợi.”

Ngô Huỳnh Thiên Ý

Sinh viên ngành BMS khóa 2020
“Khoa học Y sinh đã phổ biến ở các nước phát triển nhưng vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nên việc lựa chọn ngành học này vừa là cơ hội vừa là thử thách lớn đối với bản thân em. Tuy nhiên, khi được theo học Khoa học Y sinh tại Viện Việt-Anh thì em thấy mình đã, đang và sẽ được trang bị đầy đủ nền tảng kiến thức và thực nghiệm để đương đầu với thử thách và theo đuổi đam mê. Các môn học bám sát ngành, thời gian học lý thuyết và thực hành được điều chỉnh để sinh viên có thể áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn mà không phải ngày đêm vùi đầu vào những trang giấy dày đặc chữ. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên chất lượng cao của viện cũng đem lại nguồn cảm hứng và đam mê cho sinh viên thông qua sự nhiệt huyết và tận tâm của mình. Quả nhiên, quyết định theo học ngành Khoa học Y sinh tại Viện Việt-Anh là một quyết định rất đúng đắn để trang bị những hành trang thiết yếu để hoàn thiện bản thân.”
“Ban đầu, mình mong rằng VNUK sẽ cho mình những trải nghiệm mới mẻ và những hành trang thiết yếu đểm hoàn thiện bản thân. Giờ đây thì mọi việc thực sự còn vượt qua cả mong đợi.”

Ngô Huỳnh Thiên Ý

Sinh viên ngành BMS khóa 2020
“Khoa học Y sinh đã phổ biến ở các nước phát triển nhưng vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nên việc lựa chọn ngành học này vừa là cơ hội vừa là thử thách lớn đối với bản thân em. Tuy nhiên, khi được theo học Khoa học Y sinh tại Viện Việt-Anh thì em thấy mình đã, đang và sẽ được trang bị đầy đủ nền tảng kiến thức và thực nghiệm để đương đầu với thử thách và theo đuổi đam mê. Các môn học bám sát ngành, thời gian học lý thuyết và thực hành được điều chỉnh để sinh viên có thể áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn mà không phải ngày đêm vùi đầu vào những trang giấy dày đặc chữ. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên chất lượng cao của viện cũng đem lại nguồn cảm hứng và đam mê cho sinh viên thông qua sự nhiệt huyết và tận tâm của mình. Quả nhiên, quyết định theo học ngành Khoa học Y sinh tại Viện Việt-Anh là một quyết định rất đúng đắn để trang bị những hành trang thiết yếu để hoàn thiện bản thân.”
“Ban đầu, mình mong rằng VNUK sẽ cho mình những trải nghiệm mới mẻ và những hành trang thiết yếu đểm hoàn thiện bản thân. Giờ đây thì mọi việc thực sự còn vượt qua cả mong đợi.”

Ngô Huỳnh Thiên Ý

Sinh viên ngành BMS khóa 2020
“Khoa học Y sinh đã phổ biến ở các nước phát triển nhưng vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nên việc lựa chọn ngành học này vừa là cơ hội vừa là thử thách lớn đối với bản thân em. Tuy nhiên, khi được theo học Khoa học Y sinh tại Viện Việt-Anh thì em thấy mình đã, đang và sẽ được trang bị đầy đủ nền tảng kiến thức và thực nghiệm để đương đầu với thử thách và theo đuổi đam mê. Các môn học bám sát ngành, thời gian học lý thuyết và thực hành được điều chỉnh để sinh viên có thể áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn mà không phải ngày đêm vùi đầu vào những trang giấy dày đặc chữ. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên chất lượng cao của viện cũng đem lại nguồn cảm hứng và đam mê cho sinh viên thông qua sự nhiệt huyết và tận tâm của mình. Quả nhiên, quyết định theo học ngành Khoa học Y sinh tại Viện Việt-Anh là một quyết định rất đúng đắn để trang bị những hành trang thiết yếu để hoàn thiện bản thân.”
“Ban đầu, mình mong rằng VNUK sẽ cho mình những trải nghiệm mới mẻ và những hành trang thiết yếu đểm hoàn thiện bản thân. Giờ đây thì mọi việc thực sự còn vượt qua cả mong đợi.”