Cấu trúc chương trình chuyên ngành QT Du lịch và Khách sạn quốc tế

Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế

Cấu trúc chương trình

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm gồm 9 học kỳ (Năm thứ nhất có ba học kì), trong đó 8 học kỳ tích lũy kiến thức tại Viện và 1 kỳ thực tập thực tế tại doanh nghiệp hoặc các cơ sở thực tập.

Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sinh viên cần đạt tối thiểu là 137 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).

STT Khối kiến thức Tín chỉ
1

Kiến thức giáo dục đại cương VNUK

 • Lý luận triết học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh học thuật
 • Văn hóa toàn cầu
 • Kỹ năng cơ bản: kỹ năng học thuật, kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch phát triển cá nhân, tin học ứng dụng
44
2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành
Trong đó:

 • Kiến thức chung khối ngành Quản trị kinh doanh: 36 TC
 • Kiến thức cơ sở ngành Quản trị du lịch và khách sạn bắt buộc: 21 TC
 • Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch: 9 TC
 • Kiến thức chuyên ngành Quản trị khách sạn: 12 TC

78

 

 

3 Kiến thức bổ trợ tự chọn 6
4 Thực tập nghề nghiệp 9
5 Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng Cấp chứng chỉ riêng
               Tổng cộng 137

 

Chương trình học chi tiết

Tổ Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế

Add: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Tel:  (0236) 37 38 399

Email: thm@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Năm 1

Kỳ I

 • Tiếng Anh học thuật 1
 • Lập kế hoạch phát triển cá nhân
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng học thuật 

Kỳ II

 • Tiếng Anh học thuật 2
 • Tin học ứng dụng
 • Toán Kinh tế
 • Văn hóa Toàn cầu

Kỳ III

 • Tiếng Anh học thuật 3
 • Nguyên lý ngành DL & KS
 • Quản trị ẩm thực
 • Nhập môn kinh tế học

Năm 2

Kỳ I

 • Marketing căn bản
 • Tài chính kế toán
 • Vận hành khách sạn

Kỳ II

 • Tổng quan về cung cấp dịch vụ
 • Phân tích kinh doanh
 • Địa lý du lịch
 • Hành vi tổ chức

Năm 3

Kỳ I

 • Thực tập
 • Báo cáo thực tập

Kỳ II

 • Xu hướng toàn cầu của ngành Du lịch và Khách sạn
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Tâm lý và hành vi khách hàng
 • Du lịch bền vững

Năm 4

Kỳ I

 • Luật Kinh doanh
 • Kỹ năng lãnh đạo trong ngành khách sạn
 • Quản trị vận hành du lịch và giải trí
 • Marketing kỹ thuật số
 • Những vấn đề mới nổi và Quản trị rủi ro trong ngành kinh doanh du lịch

Kỳ II

 • Quản lý Dự án
 • Quản trị nhân sự trong ngành du lịch và khách sạn
 • Quản trị Chất lượng
 • Học phần tự chọn: