Quy chế, Quy định - VNUK

Quy chế, Quy định

STT

Số hiệu

Nội dung

Link

1

Các Quyết định xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm Kết quả xếp loại, thi đua khen thưởng Xem thêm tại đây

2

Các văn bản hướng dẫn đánh giá CCVC Hướng dẫn về đánh giá, phân loại công chức, viên chức Xem thêm tại đây

3

– Quyết định 6032/QĐ-ĐHĐN Quy định thi đua khen, khen thưởng của ĐHĐN

– Quyết định số 4501/QĐ-ĐHĐN về công tác thi đua, khen thưởng

– Quyết định 4768/QĐ-ĐHĐN Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng

– Quyết định 998/QĐ-ĐHĐN Quy định tiêu chuẩn bổ sung trong việc xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN

Quyết định Ban hành quy định về thi đua, khen thưởng của ĐHĐN Xem thêm tại đây

4

Quyết định số 3206/QĐ-ĐHĐN Kết quả xếp loại thi đua, khen thưởng Xem thêm tại đây

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Tổ Hành chính – Tổng hợp

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)36.46.587

Email: adminoffice@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights