Sổ tay Giảng viên và sổ tay NCKH - VNUK

Sổ tay Giảng viên và sổ tay NCKH

SỔ TAY GIẢNG VIÊN

STT Số hiệu Nội dung Link

SỔ TAY GIẢNG VIÊN

1 Quyết định số 23/QĐ- VNCĐTVA ngày 04/02/2020 Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt  – Anh Xem chi tiết
2 Quyết định số 08/QĐ-VNCĐTVA ngày 4/1/2018 Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh. Xem chi tiết
3 Quyết định số 200/QĐ-VNCĐTVA ngày 28/8/2020 Quy định về đào tạo trực tuyến của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh Xem chi tiết
4 Quyết định số 129/QĐ-VNCĐTVA ngày 15/04/2021 Quy định tổ chức thi trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 của Viện Nghiên cứu và  Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng Xem chi tiết
5 Quyết định số 216/QĐ-VNCĐTVA ngày 14/9/2020 Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm Xem chi tiết
6 Quyết định số 464/QĐ-VNCĐTVA ngày 31/12/2021 Quy định về hồ sơ chuyên môn của giảng viên thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng Xem chi tiết

SỔ TAY NCKH - DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

STT Số hiệu Nội dung Link
SỔ TAY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – DÀNH CHO GIẢNG VIÊN
1 Quyết định số 53/QĐ-VNUK ngày 27/3/2018 Quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ thường niên của Viện Xem chi tiết
2 Quyết định số 56/QĐ-VNUK ngày 10/3/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2; Điều 7, Khoản 1, Mục A; Điều 8, Khoản 1 và Điều 10, Khoản 3 của Quyết định số 53/QĐ-VNUK ngày 27/3/2018 của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh Quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ thường niên của ViệnQuy định chế độ làm việc đối với Giảng viên, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh. Xem chi tiết
3 Quyết định 4766/QĐ-ĐHĐN ĐHĐN ngày 28/12/2020 Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Đại học Đà Nẵng Xem chi tiết
4 Quyết định 4030/QĐ-ĐHĐN ngày 06/08/2015 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng Xem chi tiết
5 Quyết định 1826/QĐ-ĐHĐN ngày 31/5/2018 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN Xem chi tiết
6 Quyết định 4031/QĐ-ĐHĐN ngày 08/06/2015 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng Xem chi tiết
7 Quyết định 2682/QĐ-ĐHĐN ngày 03/06/2015 Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng Xem chi tiết
8 Quyết định 3871/QĐ-ĐHĐN ngày 06/11/2018 Quy chế cộng tác viên nghiên cứu đối với giảng viên của ĐHĐN Xem chi tiết

SỔ TAY GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM – CỐ VẤN HỌC TẬP

 

STT Số hiệu Nội dung Link
SỔ TAY GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM – CỐ VẤN HỌC TẬP
1 Sổ tay giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập Sổ tay giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập Xem chi tiết
1 Quyết định số 216/QĐ-VNCĐTVA ngày 14/9/2020 Ban hành Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm Xem chi tiết

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399
Email: contact@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights