Thi đua – Khen thưởng - VNUK

Thi đua – Khen thưởng

STT Số hiệu Nội dung Link
1 Các quyết định về Thi đua khen thưởng Quyết định Ban hành quy định về thi đua, khen thưởng của ĐHĐN Xem thêm tại đây
2 Các quyết định nghỉ hưu và kéo dài thời gian làm việc Thông báo nghỉ hưu và các quyết định nghỉ hưu; Kéo dài thời gian làm việc của GS, PGS, TS Xem thêm tại đây
3 Quyết định số 551/QĐ-ĐHĐN ngày 28/01/2022 về việc ban hành quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của ĐHĐN Quy định đối với giảng viên tập sự của ĐHĐN Xem thêm tại đây
4

– Quyết định số 2211/QĐ-ĐHĐN ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của CB, VC ĐHĐN ngày 30/05/2016

– Quyết định số 322/QĐ-VNCĐTVA ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của CB, VC ngày 30/12/2020

– Quyết định số 1112/QĐ-ĐHĐN về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức ĐHĐN ngày 05/03/2015

Quyết định ban hành quy chế đào tạo bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của CB, VC ĐHĐN Xem thêm tại đây
5

Đề án số 94/ĐA-VNCĐTVA ngày 14/03/2022

Đề án số 77/ĐA-VNCĐTVA ngày 08/03/2021

Đề án vị trí việc làm hàng năm Xem thêm tại đây
6 Các văn bản, tài liệu liên quan đến quy tình tuyển dụng viên chức

Quy trình tuyển dụng Cán bộ viên chức của

– ĐHĐN

– VNUK

Xem thêm tại đây
7 Các Quy định về nâng lương trước thời hạn Quy định nâng bậc lương trước thời hạn Xem thêm tại đây
8 Quy định qui trình bổ nhiệm cán bộ Quy trình bổ nhiệm cán bộ Xem thêm tại đây
9 Quy chế bổ nhiệm cán bộ Quy chế bổ nhiệm cán bộ Xem thêm tại đây
10 Các Văn bản về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Quyết định về quy định điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức Xem thêm tại đây
11 Các quyết định cử CBVC đi đào tạo Quyết định cử nhân viên đi học sau đại học Xem thêm tại đây
12 Quyết định bổ nhiệm

Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo 2017-2021;

Quyết định bổ nhiệm chức danh (GV, GVC, GVCC) 2017-2021

Xem thêm tại đây(link 1)

Xem thêm tại đây (link 2)

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Tổ Hành chính – Tổng hợp

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)36.46.587

Email: adminoffice@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights