Thủ tục – Quy trình - VNUK

Thủ tục - Quy trình

Văn bản - Quyết định

  1. Quy chế Công tác sinh viên của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng: Link
  2. Quy định cấp Học bổng cho Sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng: Link
  3. Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học của Đại học Đà Nẵng: Link
  4. Quy định xét thi đua, khen thưởng cho sinh viên của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng: Link

Biểu mẫu

  1. Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP): Link 
  2. Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (01-CTSV/VNUK): Link

Quy trình

  1. Quy trình Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân: Link
  2. Quy trình Tổ chức và quản lý hoạt động ngoại khóa: Link
  3. Quy trình Thành lập và quản lý câu lạc bộ sinh viên VNUK: Link

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Tổ Công tác sinh viên

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399

Email: foundation@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights