Thủ tục - Quy trình - VNUK

Thủ tục - Quy trình

Quy trình Tổ CTSV

  1. Quy trình Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân: Link
  2. Quy trình Tổ chức và quản lý hoạt động ngoại khóa: Link
  3. Quy trình Thành lập và quản lý câu lạc bộ sinh viên VNUK: Link

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Tổ Công tác sinh viên

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399

Email: foundation@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội