Hoạt động Khoa học Công nghệ - VNUK

Hoạt động Khoa học Công nghệ

Giới thiệu về hoạt động Khoa học Công nghệ tại VNUK

Trong những năm gần đây, Khoa học Công nghệ (KHCN) đã thực sự trở thành một phần của lực lượng sản xuất của đất nước, có tác động toàn diện và sâu sắc đến sự phát triển của mỗi tổ chức, mỗi quốc gia. KHCN đóng vai trò quyết định trong chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Trong hệ thống phân loại, xếp hạng các trường đại học, nghiên cứu khoa học luôn chiếm một vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Hoạt động nghiên cứu khoa học có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, lãnh đạo Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh đã xác định mục tiêu là “tiếp tục phát triển nhà trường theo định hướng nghiên cứu, hướng đến việc đáp ứng các tiêu chí xếp loại trường đại học và được các tổ chức kiểm định quốc gia, quốc tế công nhận”

Với mục tiêu duy trì và phát triển đội ngũ các nhà khoa học có năng lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần thiết thực vào công tác đào tạo của cộng đồng doanh nghiệp & xã hội, bên cạnh việc gia tăng số lượng đề tài khoa học các cấp, định hướng quản lý khoa học của Viện chuyển dần sang quan điểm chiến lược, đa dạng đối tác, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và kết nối bền chặt với địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Nội dung của các hoạt động khoa học và công nghệ

  • Các đề tài nghiên cứu khoa học từ nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm nhóm đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ, đề tài cấp đại học Vùng và nhóm đề tài cấp cơ sở do Viện quản lý
  • Các đề tài khoa học và chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp và địa phương
  • Bài báo đăng trên tạp chí Khoa học Công nghệ Quốc tế và Trong nước
  • Tổ chức hội nghị – hội thảo – chuyên đề khoa học
  • Quản lý định mức tính giờ khoa học
  • Xuất bản giáo trình, phục vụ cho nhu cầu đào tạo của Nhà trường
  • Quản lý các nhóm giảng dạy và nghiên cứu

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 629 8868

Email: khcn-htqt@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights