Văn bản, Quy định - VNUK

Văn bản, Quy định

STT

Số hiệu

Nội dung

Link

1

Quyết định số 2090/QĐ-ĐHĐN ngày 13/6/2022 Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng Xem thêm tại đây

2

Quyết định số 2167/QĐ-ĐHĐN ngày 17/6/2022 Đề án vị trí việc làm của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 Xem thêm tại đây

3

Quyết định số 23/QĐ- VNCĐTVA ngày 04/02/2020 Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt  – Anh Xem thêm tại đây

4

Quyết định số 08/QĐ-VNCĐTVA ngày 4/1/2018 Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh. Xem thêm tại đây

5

Quyết định số 200/QĐ-VNCĐTVA ngày 28/8/2020 Quy định về đào tạo trực tuyến của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh Xem thêm tại đây

6

Quyết định số 129/QĐ-VNCĐTVA ngày 15/04/2021 Quy định tổ chức thi trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 của Viện Nghiên cứu và  Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng Xem thêm tại đây

7

Quyết định 4766/QĐ-ĐHĐN ĐHĐN ngày 28/12/2020 Quyết định 4766/QĐ-ĐHĐN ĐHĐN ngày 28/12/2020 Xem thêm tại đây

8

Quyết định 1826/QĐ-ĐHĐN ngày 31/5/2018 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN Xem thêm tại đây

9

Quyết định số 216/QĐ-VNCĐTVA ngày 14/9/2020 Về việc ban hành Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm Xem thêm tại đây

10

Quyết định số 1219/QĐ-HĐ ĐHĐN ngày 17/4/2018 Quyết định của Hội đồng ĐHĐN về việc ban hành Chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 Xem thêm tại đây

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399

Email: contact@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights